Przetwarzanie danych osobowych

  1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, DAMPOD SHOP s.r.o. zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego dampo.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez DAMPOD SHOP s.r.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie zakupu bądź rejestracji Konta, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym dampo.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez DAMPOD SHOP s.r.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym dampo.pl.
  4. DAMPOD SHOP s.r.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym dampo.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  5. Szczegóły

1) DAMPOD SHOP s.r.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. DAMPOD SHOP s.r.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności DAMPOD SHOP s.r.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. DAMPOD SHOP s.r.o. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem dampo.pl.

2) Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dampo.pl jest DAMPOD SHOP s.r.o. z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Smetanova 1908/9 , 73 701 Český Těšín.

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością dampo.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach dampo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5) Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego DAMPOD SHOP s.r.o. bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6) Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dampo.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7) Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter DAMPOD SHOP s.r.o..

8) Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera DAMPOD SHOP s.r.o. poprzez za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów pod nr telefonu 730 081 407 bądź drogą mailową sklepgradamsweet@gmail.com

9) Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, DAMPOD SHOP s.r.o. może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy DAMPOD SHOP s.r.o. może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji.

10) W przypadku uzyskania przez DAMPOD SHOP s.r.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dampo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, DAMPOD SHOP s.r.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11) DAMPOD SHOP s.r.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy DAMPOD SHOP s.r.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez DAMPOD SHOP s.r.o. innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12) DAMPOD SHOP s.r.o. zapewniają zarejestrowanym Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Dane Rejestracyjne” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. DAMPOD SHOP s.r.o. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13) DAMPOD SHOP s.r.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14) DAMPOD SHOP s.r.o. stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dampo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dampo.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie

Postanowienia końcowe

Przetwarzanie przez sklep internetowy danych klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących sprzedaży konsumenckiej, np. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1225), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z p. zm.).